fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Projekta “JĀdaram!” darba grupa izvirza galvenos virzienus, kas būs vienotā plānošanas dokumenta pamatā un sāk plānot konkrētus uzdevumus plānošanas dokumenta izstrādē

image
30
Okt

Projekta “JĀdaram!” darba grupa izvirza galvenos virzienus, kas būs vienotā plānošanas dokumenta pamatā un sāk plānot konkrētus uzdevumus plānošanas dokumenta izstrādē

  • Kuldīgas BJC
  • 30/10/2019

Projekta “JĀdaram!” darba grupa trešajā tikšanās reizē, kas norisinājās 16. oktobrī Kuldīgas jauniešu mājā, tiekoties dažādu novada iestāžu pārstāvjiem, skupolozi analizēja un noteica galvenos virzienus jeb prioritātes uz kurām jāstrādā, lai uzlabotu darbu ar jaunatni Kuldīgas novadā.

Lai Kuldīgas novadā būtu vienota jaunatnes politikas plānošanas sistēma un veiksmīgi varētu izstrādāt vienotu plānošanas dokumentu, kas kalpotu kā galvenais palīgs darbā ar jaunatni plānošanā un realizācijā, balstoties uz Eiropas Savienības un Latvijas jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem, grupas dalībnieki, izvērtējot plusus un mīnusus, iespējas un draudus, nonāca pie galvenajiem virzieniem jeb prioritātēm.

Galvenais mērķis starpinstitūciju sadarbībai Kuldīgas novadā jaunatnes jomas attīstībā ir veicināt un nodrošināt visu jauniešu efektīvu un vienlīdzīgu iekļaušanu sabiedrībā, sniedzot lielāku garīgo labklājību, stiprinot demogrāfisko līdzdalību un autonomiju, kā arī integrējot un uzlabojot dažādas mācīšanās formas, lai sagatavotu labklājībā balstītai dzīvei nākotnē.

3 galvenās prioritātes, kuras tika izvirzītas pilnveidošanai, lai sasniegtu izvirzīto mērķi:

-       Iekļaujoša sabiedrība (dažādu novada reģionu jauniešu attīstības un sadarbības veicināšana, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas garīgās veselības, labklājības un citu aktivitāšu izmantošanā). Dalībnieki kā pilnveides iespējas min, uzlabot jauniešu brīvprātīgā darba sistēmu, mobilo darbu ar jauniešiem, veicināt jauniešu izpratni par NVO un jaunatnes organizācijām novadā, pieaugušo izglītošana darbam ar jaunatni, vecāku skolas, mentoru/konsultantu piesaiste, vienotas informatīvas platformas izveide, starppaaudžu sadarbības veicināšana u.c.

-       Līdzdalība (demokrātiskas sabiedrības veidošanās, nodrošinot uz informāciju un konstruktīvu dialogu balstītu vidi dažādu iniciatīvu, ideju, lēmumu un viedokļu īstenošanai). Šim virzienam darba grupas pārstāvji ierosina uzlabot vairākas lietas. Piemēram, izveidot jauniešu konsultatīvo padomi, attīstīt interaktīvos informācijas centrus pagastos, speciālistu pieredze un to piesaiste darbā ar jaunatni, plašāka informācija par skolās iegūto zināšanu pielietošanu praksē/darba tirgū, iestāžu darbinieku iesaiste “zaļākā domāšanā”, rast iespēju jauniešiem piedalīties pašvaldības darbā (domes/komiteju sēdēs) jauniešiem piemērotā laikā pēc mācībām, simulācijas spēles, iestādes pārstāvniecībā vadītājs izvērtē piemērotāko darbinieku konkrētai aktivitātei, lai savstarpējā komunikācija un informācijas apmaiņa būtu efektīva, aktualizēt, ka par saņemto informāciju iestādes darbiniekiem jāatbild par tās saņemšanu un nodošanu citām personām, novadā konkrēts informācijas sagatavotājs, kurš pārzina jauniešu jomu un kā efektīvāk nodot informāciju jauniešiem no pašvaldības iestādēm, tā lai šī informācija uzrunātu jauniešus, u.c.

-       Kvalitatīva mācīšanās (neformālās izglītības pielāgošana 21. gs. prasībām, pilnveidojot gan jauniešu, gan pieaugušo darbā ar jauniešiem kompetences (prasmes, zināšanas, attieksmes)). Šī virziena pilnveidošanā darba grupa ierosina apmācības pieaugušajiem par psihoemocionālo darbu ar jauniešiem, izbraukuma nodarbības/pulciņi uz pagastiem ar devīzi - “iestādes iet pie jauniešiem, nevis jaunieši pie iestādēm”, no izglītības nodaļas aktivizēt informācijas plūsmu par reģionālo un ES projektu iespējām, pieredzes apmaiņas braucieni, piemēram, pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļas pārstāvis izbrauc pie pagastu pārvalžu darbiniekiem, daloties pieredzē kā efektīvāk lietot sociālos tīklus, izveidot vienotu kontaktpersonu sarakstu no iestādēm, kuri atbild un pie kā vēsties par jautājumiem, kas saistīti ar jaunatni konkrētā iestādē, finanšu resursu palielināšana aktīvākai un efektīvākai informācijas plūsmai, praktiski, uzskatāmi piemēri atkritumu šķirošanai/konkursi, influenceru piesaiste, kāda jautājuma popularizēšanai, piemēram, atkritumu šķirošana u.c.

Horizontālie rīki, kā sasniegt iepriekšminēto prioritāšu attīstību:

-       starpinstitucionālā sadarbība

-       informācija (vienota)

-       darbinieku profesionalitātes celšana

-       ES finansējums un piedāvājums programmas

-       ilgtspējīgs un zaļš Kuldīgas novads

Nākamā darba grupas tikšanās reizē dalībnieki dodies pieredzes apmaiņas braucienā uz Dobeles novadu, kurā šāds vienots jaunatnes politikas plānošanas dokuments ir jau ilgāku laiku, lai redzētu kā tas strādā realitātē.

WhatsApp Image 2019 10 29 at 16.53.02WhatsApp Image 2019 10 29 at 16.53.02 1WhatsApp Image 2019 10 29 at 16.53.01WhatsApp Image 2019 10 29 at 16.53.01 1WhatsApp Image 2019 10 29 at 16.53.00