fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Mēs projektos

Mēs projektos

spuldze111Projekts "Kontakts" 

Saskaņā ar projekta NR. VP2022/3-42, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros īstenoto konkursu “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”, tika īstenots projekts “Kuldīgas novada izglītības iestāžu pašpārvalžu stiprināšana un attīstība”. Projekta mērķis bija sekmēt izglītojamo aktīvu pilsonisko līdzdalību un vairot visu izglītojamo labklājību. Projekta īstenošana notika no 2022. gada 15. augusta līdz 2023. gada 31. janvārim.

Projektā piedalījās divas Kuldīgas novada skolas - V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola un Skrundas vidusskola, kuras īstenoja neformālās izglītības aktivitātes, hobiju tirdziņus, kā arī tika organizēts skiču konkurss un labdarības tirdziņš. 

Projekta rezultāti: Projekts veicināja Skolēnu pašpārvaldes jauniešu saliedētību. Jauniešos attīstīja prasmes strādāt komandā, tādējādi attīstītās arī sadarbības un komunikācijas prasmes. Projekta laikā, iesaistoties radošajās darbnīcās, skiču konkursā, apgūtas jaunas prasmes. Attīstīta prasme diskutēt, ieklausīties un uzklausīt citu viedokli. Atsvaidzinātas un padarīt krāsainākas skolas tualešu kabīņu durvis. Projekta laikā jaunieši kļuva līdzcietīgāki, apzinājās iekļaušanas nozīmi, jo iesaistījās pilsoniskās un sabiedriskās līdzdalības aktivitātē, iesaistoties un īstenojot labdarības akciju, kuras ietvaros norisinājās labdarības tirdziņš, kur savāktie līdzekļi 330,40 EUR apmērā tika ziedoti “Kuldīgas Invalīdu biedrībai” tehnisko palīglīdzekļu iegādei.

spuldze111Projekts “Vienoti draudzībā zem viena jumta” 

Eiropas Komisijas programmas Eiropas Solidaritātes korpusa projekts “Vienoti draudzībā zem viena jumta”, īstenots sadarbībā ar Kuldīgas aktīvo jauniešu biedrību "Sprādziens". Projekta mērķis bija mazināt jauniešu vidū nevienlīdzību un veicināt sociālo iekļaušanu caur mākslas un mūzikas darbnīcām. Solidaritātes projekts tika īstenots kā pašu jauniešu iniciatīva, līdz ar to šāda projekta forma ir veiksmīga, lai paši jaunieši var plānot, īstenot, organizēt projektu un tā aktivitātes, tādejādi veicinot jauniešu uzņēmīgumu sabiedrībā un pašvaldībā, tai skaitā nevalstiskajā sektorā. Jaunieši apguva ne tikai dažādas mākslas un mūzikas jomas prasmes, bet ar neformālās izglītības metodēm mācījās būt toleranti un iederīgi apkārtējā kopienā un sabiedrībā. 

spuldze111Projekts “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 

Eiropas Komisijas programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros sadarbībā ar Kuldīgas jauniešu biedrību “Kaktuss” tika īstenos Jauniešu apmaiņas projekts “Jā, es varu!”. Projekta mērķis bija motivēt un iedrošināt jauniešus no Latvijas, Rumānijas un Itālijas aktīvāk iesaistīties savās kopienās, palielinot jauniešu radošuma un līderības prasmes un izpratni par iniciatīvu veidošanu kopā ar citiem jauniešiem. Starptautisks projekts ir veiksmīga jaunatnes darba forma, kā veicināt starpkultūru izglītību, izmantojot neformālās izglītības metodes. Jaunieši guva izpratni par kopienu nozīmi kā līdzdalības formu, kas atbalsta jauniešu iniciatīvu, tādejādi stiprinot un motivējot jauniešus iesaistīties jaunatnes jomas aktivitātēs Kuldīgas novada, Latvijas un Starptautiskā mērogā.

spuldze111Projekts "Veselības veicināšana jauniešiem" 

Eiropas Sociālā fonda projekta 9.2 .4.2/16/I/095 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Kuldīgas novada iedzīvotājiem.” ietvaros sadarbībā ar Kuldīgas jauniešu biedrību “Kaktuss” un Kuldīgas aktīvo jauniešu biedrību "Sprādzienstika īstenoti 11 pārgājieni ar speciālistiem, organizētas 7 veselīga uztura darbnīcas un vasaras nometne bērniem. Projekta aktivitāšu mērķi bija veicināt dalībnieku 

prasmes, zināšanas un praktiskās iemaņas psihiskās, fiziskās veselības saglabāšanā un uzlabošanā; iepazīstināt dalībniekus ar veselīga uztura pamatprincipiem, nodrošinot praktisku iespēju pašiem gatavot un noformēt svētku galdu; radīt priekšstatu par veselīga dzīvesveida priekšnoteikumiem veselīgu uzturu un fiziskajām aktivitātēm, attīstīt interesi par veselībai draudzīga dzīvesveida organizēšanu un veicināt intelektuālas personības veidošanos, saglabājot un attīstot daudzpusīgi savu personību. Daudzveidīgs projekta aktivitāšu klāsts spēja piesasitīt dažādu interesentu mērķa grupas, nodrošinot kvalitatīvu un daudzpusīgu informāciju par veselīgu dzīvesveidu. 

spuldze111Projekts "Uzrāviens MAX" 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekts – PuMPuRS) ietvaros sadarbībā ar Kuldīgas jauniešu biedrību “Kaktuss” īstenots jaunatnes iniciatīvu projekts “Uzrāviens MAX”. Projekta mērķis bija pilnveidot jauniešus kompetences pašmotivācijas, līderības un savstarpējās komunikācijas attīstīšanā, veidojot vēlmi turpināt mācības. Šāda projekta forma ir veiksmīga jauniešu iesaistīšanai ārpus skolas neformālās izglītības aktivitātēs, lai risku grupā esošiem jauniešiem rosinātu nepārtraukt mācības priekšlaicīgi. Projekta īstenošanā ir nozīmīga personāla un pašu jauniešu pieredze, empātija un tolerance. Ar neformālās izglītības metodēm jaunieši ieguva motivāciju turpināt mācības un personīgo izaugsmi komunikācijā un līderībā.  

spuldze111Projekts “Savējais” 

Projekta mērķis ir veicināt  jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanos sabiedrībā  un sekmētu to aktīvo pilsonisko un politisko līdzdalību. Galvenās aktivitātes ir līdzdalības veicināšana Kabiles, Vārmes, Ēdoles, Nīkrāces pagastu jauniešiem un Kuldīgas, Skrundas pilsētās esošo jauniešu aizsniegšana un savstarpējā saliedēšana, izglītošana un iniciatīvas aktivitāšu veidošana. 

Projekta tiešā mērķa grupa ir:

 • Kuldīgas novada pagasta jaunieši vecumā no 13 līdz 18 gadiem, tajā skaitā:

 • jaunieši ar ierobežotām iespējām;

 • jaunieši, kuri iepriekš nav iesaistījušies jaunatnes organizācijās vai to aktivitātēs.

Projekta rezultāti, plānotā ietekme un ilgtspēja: Projekta rezultātā ir aizsniegti jaunieši, kurus līdz šim bija grūti aizsniegt un iesaistīt. Projekts sniedz jauniešiem ar ierobežotām iespējām iespēju aktīvi piedalīties sabiedriskajā dzīvē, veicinot viņu iekļaušanos sabiedrībā sekmējot viņu pilsonisko un politisko līdzdalību. Šis projekts palīdzēs jauniešiem pārvarēt šķēršļus un attīstīt prasmes, kas nepieciešamas, lai aktīvi darbotos sabiedrībā un piedalītos lēmumu pieņemšanā.

spuldze111Projekts “Kabile”

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros sadarbībā ar Kuldīgas jauniešu biedrību “Kaktuss” īstenots projekts “Kabile”. Projekta mērķis ir sekmēt jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī motivāciju iesaistīties pagasta un novada mēroga pasākumos. Projekta rezultātā Kabiles pagasta jaunieši attīstīja un sāka veidot savu brīvā laika telpu Kabiles pagastā, kā arī no jaunatnes darbinieku praktiskās darbošanās pagastā, guva zināšanas un prasmes, kā šo telpu ikdienā noslogot atbilstoši jauniešu vajadzībām un interesēm. Kabiles pagasta jaunieši piedalījās sarunās ar lēmumpieņēmējiem, kurās tika izstrādātas jauniešu un pagastu pārvaldes kopīgas rekomendācijas par darba ar jaunatni attīstību turpmāk Kabiles pagastā. Ir būtiski atbalstīt jauniešu iniciatīvu grupas, lai veicinātu jauniešu, sabiedrības un pašvaldības mijiedarbību.

spuldze111Projekts "Vārme"

 

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros sadarbībā ar Kuldīgas jauniešu biedrību “Kaktuss” un Vārmes Jauniešu iniciatīvu centru “Čiekurs” īstenots projekts “Vārme”. Projekta mērķis ir sekmēt jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī motivēt iesaistīties pagasta un novada mēroga pasākumos. Projekta rezultātā Vārmes pagasta jaunieši attīstījsavu brīvā laika telpu “JIC Čiekurs”, kā arī no jaunatnes darbinieku praktiskās darbošanās pagastā guvuši zināšanas un prasmes, kā šo telpu ikdienā piepildīt ar aktivitātēm atbilstoši jauniešu vajadzībām un interesēm. Vārmes pagasta jaunieši piedalījās sarunās ar lēmumpieņēmējiem, kurās tikizstrādātas jauniešu un pagastu pārvaldes kopīgas rekomendācijas par darba ar jaunatni attīstību turpmāk Vārmes pagastā. Ir būtiski atbalstīt jauniešu iniciatīvu grupas, lai veicinātu jauniešu, sabiedrības un pašvaldības mijiedarbību.

 

spuldze111Projekts "Laidi". Mērķis ir sekmēt jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, motivāciju iesaistīties nacionāla un starptautiska mēroga pasākumos.

Projekta galvenās aktivitātes:

 • projekta darba grupas sanāksmes,

 • praktiskais darbs ar Laidu pagasta jauniešiem,

 • jauniešu apmācības par jauniešu apmaiņas projektiem,

 • jauniešu un politikas veidotāju forums.

Projekta mērķauditorija ir dažādu sociālo grupu jauniešus vecumā no 13 – 25 gadiem, kuri dzīvo vai mācās Kuldīgas novada teritorijā, īpaši šajā projektā pievēršot uzmanību Laidu pagasta jauniešiem.

Projekta rezultātā Laidu pagasta jaunieši būs tikuši pie savas brīvā laika telpas pagastā un no jauniešu apmācībām, kā arī no jaunatnes darbinieka praktiskās darbošanās pagastā, būs guvuši zināšanas un prasmes, kā šo telpu ikdienā noslogot atbilstoši jauniešu vajadzībām un interesēm, kā arī izstrādājuši savu pirmo jauniešu apmaiņas projektu. Kuldīgas novada jaunieši vecumā no 13-25 gadiem būs piedalījušies forumā, kurā tiks izstrādātas jauniešu, jaunatnes lietu speciālistu un pagastu pārvaldes kopīgas rekomendācijas par darba ar jaunatni attīstību turpmāk Kuldīgas novadā.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

spuldze111Projekts "Kopā". Projekta laikā paredzēts attīstīt starpnovadu un starpinstitūciju sadarbību, jauniešu līdzdalības un iniciatīvas īstenošanas atbalstam vietējā līmenī, veicinot kopīgas izpratnes veidošanos par darbu ar jaunatni. Projektā iesaistās būs Kuldīgas, Skrundas un Alsungas pašvaldības. Projekta laikā tiks izveidota darba grupu, kurā ietilps jaunatnes darbinieki, speciālisti un jauniešu NVO pārstāvji, kuri projekta laikā sanāks kopā, lai reflektētu gūto pieredzi.

Pieredzes braucienu laikā uz Kuldīgas, Skrundas, Alsungas novadiem tiks iepazīts darbs ar jaunatni tajos. Starpnovadu jauniešu saliedēšanās aktivitāte un apmācības par jauniešu iniciatīvas projekta izstrādi. Projekta laikā un pēc tā jauniešiem būs radušās jaunas iespējas pilnveidot sevi, kā personībām pateicoties izstrādātajam darbības plānam, kas veidos vienmērīgu jaunatnes politikas attīstību jaunajā Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadus apvienojošā administratīvajā teritorijā.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

spuldze111Projekts "JāDarām!". Projekta ietvaros norisinājās mācības četros moduļos, aptverot sekojošas tēmas: jaunatnes politikas plānošana un sasaiste ar citām politikas jomām, sistēmas izveide un ieviešana darbam ar jaunatni pašvaldībā, darba plānu un vietēju iniciatīvas projektu īstenošana, projekta izvērtēšana un īstenotā darba plāna mērķu nostiprināšana ilgtermiņa darbam ar jaunatni pašvaldībā. Projekta noslēgumā tika izstrādāts un 2020. gada 30. jūlija Domes sēdē apstiprināts jaunatnes politikas plānošanas dokuments Kuldīgas novadā nākamajiem trīs gadiem. Šāds vienots ilgtermiņa plānošanas dokuments sniegs izpratni un zināšanas par jaunatnes politikas attīstības virzieniem, tiks izstrādāts plāns, pēc kura strādāt nākamos trīs gadus, lai attiecīgā institūcija varētu izpildīt savus uzdevumus attiecībā pret jaunatni Kuldīgas novadā. Institūcijas savā starpā sadarbosies un atbalstīt viens otru, lai tiktu sasniegts kopīgi izvirzītais mērķis, kas paredz jauniešu labklājības veicināšanu Kuldīgas novadā. Kuldīgas novada jaunieši iegūs vienotu attieksmi un izpratni no personām, kas novadā veic darbu ar jaunatni, tādējādi jaunatnes darba attīstība Kuldīgas novadā noritēs daudz straujāk un kvalitatīvāk.ar dokumentu vari iepazīties šeit: https://www.kuldiga.lv/izglitiba/5112-izstradats-dokuments-lai-uzlabotu-jauniesiem-sniegtas-iespejas-kuldigas-novada 

spuldze111Projekts “Stratēģija”. Projekta mērķis attīstīt darba ar jaunatni sistēmas izveidi Kuldīgas novada pašvaldībā un sekmēt plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni īstenošanu, atbilstoši mērķa grupu vajadzībām un pašvaldības un valsts kopējām prioritātēm, uzlabojot jaunatnes politiku novadā. Projekts "Stratēģija" īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. 

Kuldīgas novada jauniešu aptauja 2018 Prezentācija ir pieejama šeit: https://drive.google.com/file/d/0BzrvUqfBZIZXMk0zb3JQZXd2S1E2SV9JX0xhUXNiTmlnZkdj/view?usp=sharing

Kuldīgas novada jauniešu aptauja Ziņojums 2018 ir pieejams šeit: https://drive.google.com/file/d/0BzrvUqfBZIZXWTdlNVMtWVBWcWFkMkFuTlU4Z2puQ1pBam5z/view?usp=sharing

spuldze111Aptipināts projekts “Tur Lava”, kura mērķis ir izveidot un attīstīt mobilā darba ar jaunatni sistēmu Kuldīgas novadā. Saņemtais projekta finansējums ir 7777.00 EUR un tā īstenošanas termiņš ir 16.01.2019. – 01.10.2019. Projekta mērķauditorija ir dažādu sociālo grupu jaunieši vecumā no 13 – 25 gadiem, kuri dzīvo vai mācās Kuldīgas novada teritorijā, īpaši šajā projektā pievēršot uzmanību Turlavas pagasta jauniešiem. Projekta laikā galvenās realizējamās aktivitātes ir projekta darba grupas sanāksmju organizēšana, mobilā darba realizēšana kopā ar Turlavas jauniešiem, pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana, jauniešu un politikas veidotāju foruma organizēšana par mobilā darba ar jaunatni attīstību Kuldīgas novadā. Mobilais darbs ar jaunatni ir darba ar jaunatni veids, kas nodrošina jauniešiem līdzdalības iespējas viņu dzīvesvietā, kurā netiek veikts darbs ar jaunatni vai tas tiek veikts ierobežotā apjomā. Projekts "Tur Lava" īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

spuldze111Projekts Nr. LLI-282, Jauniešu sociālās iekļaušanas un iesaistes pasākumi Paņevežā un Kuldīgā (Youth Empowerment). Projekta īstenošanas laiks: 2018. gada 3. aprīlis - 2019. gada 2. oktobris. Projekta mērķis ir veicināt riskam pakļauto jauniešu sociālo iekļaušanu Kuldīgā un Paņevežā. Projekta ietvaros jauniešu centrs Paņevežā tiks aprīkoti ar mākslas radošajām nodarbībām nepieciešamajiem piederumiem, savukārt Kuldīgas Jauniešu māja plānots iegādāties mūzikas instrumentus un aprīkojumu ierakstu studijas izveidošanai. Kuldīgā un Paņevežā norisināsies trīs dažādas radošās nometnes un plānots, ka 120 jaunieši gūs labumu, iesaistoties projekta aktivitātēs. Tāpat tiks izstrādāts metodiskais materiāls, kas būs pieejams jaunatnes organizācijām, kuras darbojas programmas teritorijā. Projekta rezultātā pilsētās un lauku teritorijās dzīvojošajiem jauniešiem, kas pakļauti riskam, būs pieejamas sociālās iekļaušanas aktivitātes un uzlaboti pakalpojumi jauniešu centros. Saite uz Programmas mājaslapu WWW.LATLIT.EU

 spuldze111Projekts "Te ES!" Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam 1. sadaļas “Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās” 1.5. apakšsadaļa “Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” (atskats uz projektu http://kuldigasbjc.lv/aktualitates/jaunumi/2018/feb/kuldigas-jauniesu-forums-te-es-pulceja-vairak-ka-100-dalibniekus/

spuldze111Projekts "Stratēģija Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās" 1.3. Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei vietējā līmenī. 

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmai 2018. gadam, lai atbalstītu darba ar jaunatni sistēmas izveidi vietējā līmenī.

Projekta "Stratēģija" mērķauditorija ir 13 – 25 gadus jauni novada jaunieši.

Projekta "Stratēģija" mērķis ir attīstīt darba ar jaunatni sistēmas izveidi Kuldīgas novada pašvaldībā un sekmēt plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni īstenošanu, atbilstoši mērķa grupu vajadzībām, pašvaldības un valsts kopējām prioritātēm, uzlabojot jaunatnes politiku novadā.

Projekta galvenās aktivitātes:

 • Veikt pētījumu, lai identificētu darba ar jaunatni prioritārās jauniešu mērķa grupas un to vajadzības.

 • Noteikt darbā ar jaunatni iesaistītās personas (institūcijas) un to kompetences pašvaldības darba ar jaunatni īstenošanai.

 • Organizēt pieredzes apmaiņas braucienu darbā ar jaunatni iesaistītajām iestādēm un personām.

 • Organizēt projekta noslēguma semināru par pētījuma rezultātiem un izstrādāt priekšlikumus darba ar jaunatni sistēmas pilnveidošanai Kuldīgas novadā.

  spuldze111Projekts „Cool Dig”. Eiropas Savienības Erasmus Plus programmas finansēts projekts (projekta Nr. 2017-3-LV02-KA105-001898)