fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Apstiprināts projekts "JĀdaram".

image
29
Aug

Apstiprināts projekts "JĀdaram".

  • Kuldīgas BJC
  • 29/08/2019

Apstiprināts Kuldīgas nov. Bērnu un jauniešu centra (iesniedzējs Kuldīgas novada pašvaldība) iesniegtais projekts “JĀdaram!”, kura mērķis ir jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrāde, sadarbojoties institūcijām, kas veic darbu ar jaunatni Kuldīgas novadā.

Projekta ietvaros norisinās mācības 4 moduļos, aptverot sekojošas tēmas: jaunatnes politikas plānošana un sasaiste ar citām politikas jomām, sistēmas izveide un ieviešana darbam ar jaunatni pašvaldībā, darba plānu un vietēju iniciatīvas projektu īstenošana, projekta izvērtēšana un īstenotā darba plāna mērķu nostiprināšana ilgtermiņa darbam ar jaunatni pašvaldībā. Šīs mācības apmeklē Kuldīgas nov. Bērnu un jauniešu centra direktore Inese Astaševska un jaunatnes lietu speciāliste Ieva Kaltniece, lai mācībās apgūtās zināšanas un ieteikumus praktiski ieviestu projektā paredzētā mērķa sasniegšanā.

27. augustā Kuldīgas jauniešu mājā norisinājās pirmā starpinstitūciju darba grupas tikšanās, kurā piedalījās 14 dažādu institūciju pārstāvji. Pirmajā reizē viņi tikās ar jaunatnes politikas ekspertu Vladislavu Šķēli, kura iepazīstināja dalībniekus ar to kas vispārīgi ir jaunatnes politika, kādi dokumenti šobrīd šajā nozarē ir aktuāli un kam nepieciešams pievērst pastiprinātu uzmanību, lai pēc iespējas veiksmīgāk noritētu jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstāde. Dalībnieki diskusijas gaitā veica SWID analīzi, kurā noskaidroja Kuldīgas novada stiprās un vājās puses attiecībā pret esošo situāciju jaunatnes jomā, kā arī analizēja, kādas ir iespējas jaunatnes jomas attīstībā un paredzamie draudi, kas varētu rasties jomas attīstības gaitā. Šāda analīze ir ilgtermiņa plānošanas dokumenta pamatā, lai veiksmīgi izvērtētu esošo situāciju, apzinātu svarīgākās prioritātes, un varētu veikt pilnvērtīgu dokumenta izstrādi un ieviešanu.

Projekta izstādes laikā plānotas 8 starpinstitūciju darba grupas tikšanās. Katrā tikšanās reizē dažādu jomu institūciju pārstāvji, kas Kuldīgas novadā veic darbu ar jaunatni strādās pie konkrētiem jautājumiem, pētīs, diskutēs, analizēs, un izstrādās rīcības plānu, pēc kura soli pa solim izstrādās jaunatnes politikas plānošanas dokumentu Kuldīgas novadā. Projekta ietvaros tiks organizēts izpētes brauciens uz Jelgavas novadu, kurā pārstāvji tiksies ar līdzīgu nozaru darbiniekiem, pētīs kā darbs ar jaunatni norit Jelgavas novadā, dalīsies pieredzē, lai tādējādi saņemtu atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrādē un realizācijā. Vēl projekta ietvaros tiks organizētas jauniešu un politikas veidotāju tikšanās un viedokļu apmaiņa Kuldīgas novada pagastos – Turlavā un Vārmē. Uz šīm tikšanām aicināts ikviens interesents sniegt noderīgu informāciju, paust savu skatījumu un ierosinājumus, lai notiktu kvalitatīva viedokļu apmaiņa ar lēmuma pieņēmējiem, vecākiem, sabiedrību un jauniešiem. Tikšanās mērķis ir uzklausīt un ņemt vērā novada iedzīvotāju redzējumu par jaunatnes politikas attīstības virzieniem Kuldīgas novadā. Projekta noslēgumā tiks izstrādāts jaunatnes politikas plānošanas dokuments Kuldīgas novadā un organizētsseminārs, uz kuru aicināti visi projektā iesaistītie, domes pārstāvji, jaunieši, iedzīvotāji. Tiks prezentēts paveiktais, izklāstīti būtiskākie secinājumi un virzieni turpmākajai darbībai. Katra, projektā paredzētā aktivitāte ir pakārtota tam, lai tiktu izstrādāts kvalitatīvs plānošanas dokuments.

Šāds vienots ilgtermiņa plānošanas dokuments sniegs izpratni un zināšanas par jaunatnes politikas attīstības virzieniem, tiks izstrādāts plāns, pēc kura strādāt nākamos trīs gadus, lai attiecīgā institūcija varētu izpildīt savus uzdevumus attiecībā pret jaunatni Kuldīgas novadā. Institūcijas savā starpā būs iemācījušās sadarboties un atbalstīt viens otru, lai tiktu sasniegts kopīgi izvirzītais mērķis, kas paredz jauniešu labklājības veicināšanu Kuldīgas novadā. Kuldīgas novada jaunieši iegūs vienotu attieksmi un izpratni no personām, kas novadā veic darbu ar jaunatni, tādējādi jaunatnes darba attīstība Kuldīgas novadā noritēs daudz straujāk un kvalitatīvāk.

Pēc projekta veiksmīgas norises, institūcijas, kas veic darbu ar jaunatni Kuldīgas novadā nodrošinās valsts un pašvaldību institūciju sadarbību un saskaņotu darbību jaunatnes politikas īstenošanā, jo projekta ietvaros būs guvušas vērienīgas zināšanas, lai labāk izprastu procesus, kas veicina attīstību un sadarbību. Jau šobrīd atsevišķas institūcijas Kuldīgas novadā iesaistās starptautiskos sadarbības tīklos, bet, projektam noslēdzoties, arī citas institūcijas būs saņēmušas pietiekamas zināšanas, lai šajā procesā vēlētos iesaistīties. Izstrādātais jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokuments būs būtisks atbalsts, kas nodrošinās atbalsta mehānismu darbu ar jaunatni veicošām personām. Pamatojoties uz dokumenta saturu un institūciju turpmāku sadarbību, tiks plānots kvalitatīvs darbs nākotnē.

Projekts ieguvis finansiālu atbalstu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras  konkursā "Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai vietējā līmenī". Konkursa mērķis - atbalstīt līdz 10 pašvaldību projektus, kas vērsti uz plānveida darba ar jaunatni sistēmas izveidi un attīstību vietējā līmenī. Projekta konkursā "Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai vietējā līmenī" finansiālu atbalstu ieguvušas 8 pašvaldības (Kuldīgas, Mārupes, Smiltenes, Rojas, Jaunjelgavas, Stopiņu, Rēzeknes, Ventspils novads), kuras vēlas uzlabot darba ar jaunatni kvalitāti savā pašvaldībā.

logo