fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Rekvizīti

bjc logo pilnkrasu versija2   Rekvizīti:

                          Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs

                          1905.gada iela 10, Kuldīga,

                          Kuldīgas novads, LV-3301

                          Reģ.nr. 90000035764

                          Banka: AS SEB BANKA

                          Kods: UNLALV2X

                          Konts: LV51UNLA0050007555554